Polityka prywatności

1

Wstęp

Technitra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefitów 11/3, 30-039 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000718608. NIP: 6772431915 REGON: 369478626, jest administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z usług Serwisu www.zamow.podpretekstem.com . Administrator przetwarza gromadzone dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej o.d.o.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm; dalej u.ś.u.d.e.). Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Klientów. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Zbiór danych osobowych Klientów zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisano do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych (numer zgłoszenia 014447/2011) / zgłoszony zostanie do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

Przez kliknięcie w odpowiedni checkbox na naszej stronie Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w określonym zakresie i celu. Klient ma w każdym momencie prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia informacji o Kliencie. Usunięcie danych osobowych o Kliencie następuje na jego żądanie przesłane na adres mailowy cafe@podpretekstem.com . W przypadku, gdyby Klient uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Technitra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefitów 11/3, 30-039 Kraków.

2

Zakres przetwarzanych danych

W celu zapoznania się ze stronami Serwisu nie jest wymagane zarejestrowanie się czy podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Jednakże korzystanie w pełni z usług Serwisu www.zamow.podpretekstem.com wymaga uprzedniej rejestracji Klienta.

Przy rejestracji Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Klienta:

  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców),
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania/siedziby (ulica i numer domu, kod pocztowy i miejscowość),
  5. hasło, które Klient wybiera dowolnie. To hasło jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej i jest nie widoczne w postaci zwykłego tekstu.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Serwisu www.zamow.podpretekstem.com . Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi stworzenie Konta Klienta i prawidłowe wykonanie zobowiązań Operatora Serwisu www.zamow.podpretekstem.com .

3

Wykorzystanie plików Cookies

Nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki z informacją zapisywane przez serwer Operatora na komputerze Klienta. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Klientów. Służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z naszego serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Klienta ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie". Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

4

Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Dane gromadzone podczas rejestracji są wykorzystywane w celu:

  1. Wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. Wysyłania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług wysyłania Newslettera,
  3. Wysyłania powiadomień dotyczących procesu realizacji zamówienia.

Przetwarzanie danych podanych podczas składania zamówienia może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klient.

Podając dane do rejestracji i utworzenia Konta Klient wyraża zgodę na tworzenie na ich podstawie wyniku wyszukiwania o określonych parametrach. Są one wykorzystywane do analizy zachowań Klientów Serwisu oraz zbierania danych o Klientach celem personalizacji zawartości strony internetowej. W tym zakresie są one wykorzystywane także do personalizacji reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Serwisu. Dane te zbierane są automatycznie. Stanowią one podstawę do badania i analiz mających na celu zachowanie i podniesienie poziomu ochrony, udoskonalanie usług świadczonych dotychczas oraz opracowywanie nowych usług Serwisu.

5

Kontakt z Klientami

Podane dane kontaktowe wykorzystujemy do wysyłania Klientom informacji zawierających treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, itp.) jak i niekomercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, o usługach, komunikaty systemu, itp.).

6

Zmiany w danych osobowych

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, poprawiania błędnych informacji oraz usuwania na żądanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie wymagane jest w związku z wymogami prawa lub gdy danych nie da się zmienić lub usunąć. Zmiana lub usunięcie danych możliwe są na żądanie Klienta bądź po zalogowaniu się na Konto Klienta.

W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Spółka może wstrzymać świadczenie usług/zawiesić Konto Klienta/ zablokować Konto Klienta do czasu aktualizacji danych.

Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem Klient naruszył wiążący go Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Klienta.